1 Giăng 5:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời, thì thắng hơn thế gian; và sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta.