1Giăng 5:19 - Bản dịch Truyền thống
Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỉ.