1 Giăng 5:13 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ta đã viết những điều nầy cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Đức Chúa Trời.