1 Giăng 5:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Chừng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài.