1Giăng 4:8 - Bản dịch Truyền thống
Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương.