1 Giăng 4:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương.