1Giăng 3:4 - Bản dịch Truyền thống
Còn ai phạm tội tức là trái luật pháp; và sự tội lỗi tức là sự trái luật pháp.