1 Giăng 3:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Còn ai phạm tội tức là trái luật pháp; và sự tội lỗi tức là sự trái luật pháp.