1Giăng 3:3 - Bản dịch Truyền thống
Ai có sự trông cậy đó trong lòng, thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch.