1Giăng 2:25 - Bản dịch Truyền thống
Lời hứa mà chính Ngài đã hứa cùng chúng ta, ấy là sự sống đời đời.