1 Giăng 2:25 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Lời hứa mà chính Ngài đã hứa cùng chúng ta, ấy là sự sống đời đời.