1 Giăng 2:17 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.