1 Giăng 1:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật.