2 Phi-e-rơ 2:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
thì Chúa biết cứu chữa những người tôn kính khỏi cơn cám dỗ, và hành phạt kẻ không công bình, cầm chúng nó lại để chờ ngày phán xét,