2Phi-e-rơ 2:21 - Bản dịch Truyền thống
chúng nó đã biết đường công bình, rồi lại lui đi về lời răn thánh đã truyền cho mình, thế thì thà rằng không biết là hơn.