2 Phi-e-rơ 2:2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Có nhiều kẻ sẽ theo họ trong những sự buông tuồng, và đạo thật vì cứ họ sẽ bị gièm pha.