2Phi-e-rơ 2:2 - Bản dịch Truyền thống
Có nhiều kẻ sẽ theo họ trong những sự buông tuồng, và đạo thật vì cứ họ sẽ bị gièm pha.