2 Phi-e-rơ 2:19 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
chúng nó hứa sự tự do cho người, mà chính mình thì làm tôi mọi sự hư nát; vì có sự chi đã thắng hơn người, thì người là tôi mọi sự đó.