2 Phi-e-rơ 1:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
dường ấy, anh em sẽ được cho vào cách rộng rãi trong nước đời đời của Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa và Cứu Chúa của chúng ta.