1 Phi-e-rơ 5:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian, cũng đồng chịu hoạn nạn như mình.