1Phi-e-rơ 5:7 - Bản dịch Truyền thống
lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.