1 Phi-e-rơ 5:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Khi Đấng làm đầu các kẻ chăn chiên hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển, chẳng hề tàn héo.