1Phi-e-rơ 5:4 - Bản dịch Truyền thống
Khi Đấng làm đầu các kẻ chăn chiên hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển, chẳng hề tàn héo.