1Phi-e-rơ 5:3 - Bản dịch Truyền thống
chẳng phải quản trị phần trách nhậm chia cho anh em, song để làm gương tốt cho cả bầy.