1 Phi-e-rơ 5:13 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hội thánh của các người được chọn, tại thành Ba-by-lôn, chào anh em, con tôi là Mác cũng vậy.