1Phi-e-rơ 5:13 - Bản dịch Truyền thống
Hội thánh của các người được chọn, tại thành Ba-by-lôn, chào anh em, con tôi là Mác cũng vậy.