1 Phi-e-rơ 4:12 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường.