1 Phi-e-rơ 4:10 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời.