1Phi-e-rơ 3:8 - Bản dịch Truyền thống
Rốt lại, hết thảy anh em phải đồng lòng đầy thương xót và tình yêu anh em, có lòng nhơn từ và đức khiêm nhường.