1Phi-e-rơ 3:3 - Bản dịch Truyền thống
Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài, như gióc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòa loẹt;