1 Phi-e-rơ 3:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài, như gióc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòa loẹt;