1Phi-e-rơ 3:2 - Bản dịch Truyền thống
vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính.