1 Phi-e-rơ 3:13 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ví bằng anh em sốt sắng làm lành thì có ai làm dữ lại cho anh em?