1Phi-e-rơ 3:13 - Bản dịch Truyền thống
Ví bằng anh em sốt sắng làm lành thì có ai làm dữ lại cho anh em?