1 Phi-e-rơ 3:12 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì mắt Chúa đoái trông người công bình, Tai Ngài lóng nghe lời cầu nguyện người, Nhưng mặt Chúa sấp lại nghịch với kẻ làm ác.