1Phi-e-rơ 3:1-2 - Bản dịch Truyền thống
1
Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo Đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ, cũng đủ hóa theo,
2
vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính.