1Phi-e-rơ 2:4 - Bản dịch Truyền thống
Hãy đến gần Ngài, là hòn đá sống, bị người ta loại ra, song được chọn và quí trước mặt Đức Chúa Trời,