1 Phi-e-rơ 2:25 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì anh em vốn giống như con chiên lạc, mà bây giờ đã trở về cùng Đấng chăn chiên và Giám mục của linh hồn mình.