1Phi-e-rơ 2:23 - Bản dịch Truyền thống
Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngăm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình;