1 Phi-e-rơ 2:23 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngăm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình;