1 Phi-e-rơ 2:2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
thì hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo, như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn,