1Phi-e-rơ 2:17 - Bản dịch Truyền thống
Hãy kính mọi người; yêu anh em; kính sợ Đức Chúa Trời; tôn trọng vua.