1 Phi-e-rơ 1:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu;