1Phi-e-rơ 1:4 - Bản dịch Truyền thống
là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em,