1 Phi-e-rơ 1:25 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhưng lời Chúa còn lại đời đời. Và lời đó là đạo Tin Lành đã giảng ra cho anh em.