1Phi-e-rơ 1:25 - Bản dịch Truyền thống
Nhưng lời Chúa còn lại đời đời. Và lời đó là đạo Tin Lành đã giảng ra cho anh em.