1 Phi-e-rơ 1:24 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì, Mọi xác thịt vì như cỏ, Mọi sự vinh hiển của nó vì như hoa cỏ. Cỏ khô, hoa rụng,