1 Phi-e-rơ 1:22 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Anh em đã vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng;