1Phi-e-rơ 1:20 - Bản dịch Truyền thống
đã định sẵn trước buổi sáng thế, và hiện ra trong cuối các thời kỳ vì cớ anh em,