1Phi-e-rơ 1:19 - Bản dịch Truyền thống
bèn là bởi huyết báu Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít,