1Phi-e-rơ 1:18-19 - Bản dịch Truyền thống
18
vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình,
19
bèn là bởi huyết báu Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít,