Giô-suê 9:2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
đều rập một ý hiệp với nhau đặng giao chiến với Giô-suê và Y-sơ-ra-ên.