Giô-suê 9:2 - Bản dịch Truyền thống
đều rập một ý hiệp với nhau đặng giao chiến với Giô-suê và Y-sơ-ra-ên.