Giô-suê 8:19 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vừa giơ tay lên, binh phục lập tức đứng dậy khỏi chỗ mình núp mà chạy vào thành, chiếm lấy và phóng hỏa nó.