Giô-suê 6:27 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vậy, Đức Giê-hô-va ở cùng Giô-suê, và danh tiếng người đồn khắp trong xứ.