Giô-suê 6:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vả, Giê-ri-cô đã đóng cửa mình cách nghiêm nhặt trước mặt dân Y-sơ-ra-ên, không người nào vào ra.