Giô-suê 4:20 - Bản dịch Truyền thống
Giô-suê dựng tại Ghinh-ganh mười hai hòn đá mà dân chúng đã lấy dưới sông Giô-đanh.