Giô-suê 4:20 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Giô-suê dựng tại Ghinh-ganh mười hai hòn đá mà dân chúng đã lấy dưới sông Giô-đanh.