Giô-suê 19:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Xiếc-lác, Bết-Ma-ca-bốt, Hát-sa-Su-sa,