Giô-suê 18:26 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Mít-bê, Kê-phi-ra, Một-sa,