Gia-cơ 5:2 - Bản dịch Truyền thống
Của cải anh em bị mục nát, áo xống bị mối mọt ăn rồi.