Gia-cơ 4:9 - Bản dịch Truyền thống
hãy cảm biết sự khốn nạn mình, hãy đau thương khóc lóc; hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn.